سوسک ها صفحه اول

سوسک ها چه می خورند؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

غذای-سوسک-ها
سوسک ها همه چیز خوارند و هر چیز ارگانیکی که در دسترسشان باشد میخورند. اگرچه آنها شیرینی جات، گوشت و نشاسته را ترجیح می دهند ولی چیزهایی مثل مو، کتاب ها و مواد در حال فساد را هم می خورند.
سوسک ها هر چه در دسترشان باشد می خورند: سوسک هایی که در فاضلاب زندگی می کنند از همان مواد موجود در آنجا تغذیه می کنند، در حالیکه گونه هایی که روی درختان مرده زندگی می کنند از چوب فاسد تغذیه می کنند. سوسک ها بدون آب چند روز تا یک هفته زنده می مانند. وقتی به آب دسترسی داشته باشند ولی از غذا محروم باشند تا چند ماه زنده می مانند اما اگر غذای خشک بخورند ولی به آب دسترسی نداشته باشند باعث مرگشان می شود.
برخی گونه های سوسک ها با انسان نحوه زندگی او و مواد غذایی مورد مصرف انسان ها سازگار شده اند. سوسک های آمریکایی در مکان های نگهداری و آماده سازی غذا مانند آشپزخانه، رستوران ها و خواربار فروشی ها  یافت می شوند.